DNS - RNS NUKLEINSAVAK, DNS - DNS SPIRITUÁLIS BIOENERGETIKA

DNS, RNS biokémiai leírása /nukleinsavak, fehérjeképzés/

Nukleinsavak valamennyi élő sejtben megtalálható, nagy molekulasúlyú (10 000-1 000 000), sokrétű biológiai funkcióval rendelkező vegyületek. Építőelemeik a nukleotidok, amelyek egy foszforsav, egy cukor és egy szerves bázis molekulából állnak. A cukormolekula lehet egy öt szénatomot tartalmazó ribóz, vagy az ennél egy oxigénatommal kevesebbel rendelkező dezoxiribóz.

Aszerint, hogy a nukleinsav dezoxiribózt vagy ribózt tartalmazó nukleotidokból épülnek fel, megkülönböztetünk dezoxiribonukleinsavakat ( DNS ) és ribonukleinsavakat ( RNS ). A nukleotidok bázisai a purin vagy pirimidin bázisok. A DNS molekulában két purin (adenin A és guanin G) és két pirimidin bázis (citozin C és timin T) található. Az adenin, guanin és citozin az RNS –molekuláknak is alkotórésze, de ezek felépítésében a timin helyett egy másik pirimidin bázis, az uracil (U) vesz részt. Miként a fehérjék aminosavakból, úgy a nukleinsavak egymáshoz kapcsolódó nukleotidokból épülnek fel.

Egy-egy nukleinsavat alkotó nukleotidláncban száznál több millió nukleotidegység kapcsolódik össze. A DNS -t két egymással párhuzamosan futó nukleinsav – molekula alkotja, amelyek csavarmenetszerűen fonódnak össze, melynek hossza 1,8-2 méter is lehet. A két nukleinsav által alkotott kettős spirálisban a nukleotidok elhelyezkedése jellegzetes, a két egymásba csavarodó lánc bázisai egymással összekapcsolódnak.

A bázisok kapcsolódásának jellegzetessége, hogy az egyik lánc adeninje mindig a másik lánc timinjével, guaninja pedig a másik lánc citozinjével kapcsolódik össze. Így az egyik lánc bázisainak sorrendje meghatározza a másik lánc bázisainak sorrendjét. Az egészet úgy kell elképzelni, mint egy létrát, ami spirálisan feltekeredett. Két oldalsó része cukor és foszforsav-molekulák sora, a létra fokai pedig a bázisok. A DNS molekulasúlya 1-10 millió. A szövetek DNS – tartalma általában arányos a bennük lévő sejtmagok számával. A DNS a sejtmagban helyezkedik el (de például az érett, működő vörösvérsejtek nem tartalmaznak sejtmagot, így DNS -t sem). A DNS -molekulák a kromoszómákban a genetikus információk (genetikai kód) hordozói.

Az RNS -molekulák is egymáshoz kapcsolódó nukleotidokból épülnek fel, a láncok azonban nem képeznek kettős spirált. Az RNS képződését a DNS irányítja. A DNS mintájára olyan RNS – molekula képződik, amelynek bázissorrendje kiegészítő módon megfelel a DNS bázissorrendjének (kivéve, hogy az adenin itt az uracillal alkot bázis-párt). A szervezetre jellemző fehérjék felépítését a DNS az RNS közvetítésével irányítja. A DNS -ben és az RNS-ben egyaránt 3 egymásután következő nukleotida bázis, tripletet alkot. Egy-egy triplet egy-egy meghatározott aminosav beépülését szabályozza.

A DNS tripletjeinek sorrendje (bázissorrend) határozza meg a képződő fehérje aminosav sorrendjét. A DNS -ben rögzített információt a DNS mintájára az RNS viszi el a fehérjetermelő sejtrészekhez (riboszómákhoz). Ez az ún. messzendzser (hírvivő)- RNS, amelynek génsorrendje az a DNS -ének megfelelő. Az m- RNS mintájára t- RNS képződik, amelyek a riboszómákon a megfelelő aminosavakhoz kapcsolódnak.
Kivételesen – (egy speciális enzim előfordulása esetén)- megtörténhet, hogy fordítva, az RNS mintájára képződik DNS. Így lehetséges, hogy például az RNS – vírusok információja a gazdaszervezet DNS -ébe beépüljön.

Kromoszóma: a DNS szuperfeltekert változata, nevét onnan kapta, hogy kémiailag jól festhető és látható. Az öröklődés anyagi alapja, vagyis az a sejtalkotó rész, melynek révén az öröklődő tulajdonságok a szülőkből az utódba átjutnak. A kromoszómák minden sejtben megtalálhatóak, s a számuk és alakjuk állandó, az illető fajra jellemző. Az embernek 46 kromoszómája van (ún. diploid sejtek), ezek közül 2 a nemi meghatározásban játszik szerepet. Ez a nőknél 2 nagyobb X kromoszóma, a férfiaknál egy X, és egy kicsiny Y kromoszóma. A nemi kromoszómák a nemhez kötött tulajdonságokat is átörökítik.

DNS – RNS / Genetikai alapfogalmak leírása:

·        Allél: génváltozat, mely létrejöhet egy-egy génszakasz megváltozásával, vagy szerkezetmegváltozással nem járó pontmutációval. Egy-egy gén eltérő tulajdonságokat kialakító változata, a gén ún. „alternatív” formája (pl. „ABO” vércsoport).

·        Differenciálódás: a sejtek, szövetek elkülönülése (kialakulása) az egyedfejlődés során.

·        Fenotípus: az egyed megjelenési formája, azon belső és külső tulajdonságok összessége, amelyet a genotípus a környezettel kölcsönhatásban alakít ki.

·        Gén: a DNS -molekula adott szakasza, az öröklődés funkcionális egysége, amely a fehérje – vagy RNS-molekula előállításához szükséges információt tartalmazza. A kettős spirálon lévő kromoszómán állandó helye van.

·        Génállomány: gén-változatok összessége.

·        Genetikai kód: a nukleinsavakban foglalt genetikai szabályzat, mely a fehérjék aminosav-sorrendjére vonatkozik.

·        Genetikai rendellenesség: a veleszületett tulajdonságokat meghatározó gének hibája. Kialakulhat a rendellenesség öröklött génhiba, vagy mutáció során kialakuló szerzett (újonnan kialakult) génhiba által.

·        Genom: a faj örökítőanyaga, a teljes génkészlet.

·        Genotípus: az egyed genetikai összetétele, a gének összessége.

·        Génsebészet: fajon belüli vagy fajok közötti génátviteli módszerek összessége, nemesítés, génterápia, vagy genetikai elemzés céljából.

·        Génterápia: génsebészeti eljárással végzett genetikai anyag ( DNS, RNS ) bevitel terápiás, gyógyító célzattal. A legtöbb esetben vírusokba klónozott terápiás céllal végzik.

·        Géntérkép: a gének sorrendje egy kapcsolódási csoportban.

·        Humán Genom Program: az ember génkészletének feltérképezésére indult nemzetközi program, melynek eredményeként csaknem teljes egészében sikerült megfejteni a sejtben levő 2 méter hosszú DNS makromolekulán belüli 3,15 milliárd bázis mibenlétét és sorrendjét.

·        In vitro: élő szervezeten kívüli megfigyelés (laboratóriumi keretek, mesterséges körülmények között).

·        In vivo: élő szervezeten belüli megfigyelés

·        Klón: ivartalan szaporodásból származó utód, egyed.

·        Kromoszómatérkép: a gének elhelyezkedése és távolsága egymástól.

·        Lókusz: az összetartozó kromoszómák azon egy-egy szakaszát jelöli, amelyek együttesen valamely meghatározott működést, fehérjeképződést irányítnak, a gének fizikai helye a DNS láncon.

·        Mutáció: a sejtek örökítő-anyagának ( DNS ) hirtelen létrejött, örökletes megváltozása (azaz a változás az utódon is megjelenik.) A bázisok sorrendjének megváltozása létrejöhet spontán módon, vagy mesterséges beavatkozás során.

·        Öröklődés: az a folyamat, amelynek során a szülői tulajdonságok a génekkel (reprodukció során) átadódnak az utódnak.

DNS – RNS / DNS -spirituális bioenergetika leírása, és hatása az ember fejlődésében

A DNS spirituális szempontból jóval több, mint egy speciális nukleinsav, mely többek között „csak” átörökíti egyik sejtről a másikra a genetikai kódokat, vagy irányítja a fehérjeszintézist ( DNS, RNS biokémia ). A DNS dupla hélix formátumát (csavarodását) a gravitációnak, az időnek, a mágnesességnek és a kozmikus energetikai szövedéknek köszönheti.

A DNS (hasonlóan az aurához) több (spirituális-mágneses) szakrális burokkal rendelkezik, mely tartalmazza mindazon információt, mellyel, a tudattal és szabad választási joggal rendelkező ember befolyásolhatja fejlődését fizikai, spirituális létére ill. az egészségére vonatkozóan is (DNS és a candida betegség összefüggése). A DNS mágneses burok (interdimenziós energiamező) szintjei tükrözik és tartalmazzák mindazon lehetőségeket és információkat, melyek rendelkezésére állnak az embernek (melyekkel eleve rendelkezik), és amelyek szolgálják az egyén további fejlődési szándékát, gyógyulását és annak megvalósulását. Ezen lenyomatok a DNS szakrális rétegeiben találhatóak meg, melyek egymással szoros kapcsolatban állnak. Minden réteg „értesül” bármelyik rétegnek az információjáról, rezgésszintjéről, ha úgy „tetszik”, az ember szellemi befolyásáról és hatásáról (szándék, döntés!).

A fizikailag látható első DNS réteget a következő 11 mágneses DNS réteg (burok), mint árnyék veszi körül, és az ember számára csak ez lesz idővel is észlelhető, mivel az ember négydimenziós entitás egy sokdimenziós valóságban. A sejtjeivel, illetve a DNS -sel folyamatos (tudattalan) bioenergetikai kommunikációban áll az ember, és a sejtek követik a tudat által diktált elvárásokat (sejtintelligencia). Ezért van az, hogy a tudatos energetikai hozzáállással, és tudatos információ továbbítással (beszéd, mint rezgés, szándék és döntés, mint energetikai irányítás-azaz hozzáállás) gyorsítható, vagy blokkolható a gyógyulási folyamat (stressz-stressz oldó források, fogyókúra és a bioenergetikai gondolkodás, Bach-virágterápia)!

A DNS interdimenziós mágneses terének ( burkainak ) természetes, külső beavatkozástól mentes befolyásáról (rezgésszint emeléséről) van szó, mivel nincs semmi, ami predesztinált (predesztenáció = eleve elrendeltség) lenne, mert a szabad akarat és szabad választás mindenben és mindenhol érvényesül (szemléletmód)! Csak korlátozott tudatosság és dualitás (természetes pozitivitás és negatívizmus) van, mely ugyan az ember, emberiség energetikai és Tudati „sajátossága” egyenlőre még, de ez ami vár a fejlődésre és fejlesztésre, egyensúlyba hozásra, ez a jövő útja! A DNS betegség befogadó zára is „saját tervezés”, de adott a szabad akarat, amivel bezárható az a zár, amit végképp nem áll szándékunkban megtapasztalni. A tudatos szándék és választás által, ezek a betegségekre, fertőző ágensekre is nyitott zárak bezárhatóak és átkódolhatóak. Ez esetben maga az a lényegi megtapasztalás, amivel „átemeljük magunkat”, egy adott, számunkra negatív szituáción (és ez nem csak a betegségekre vonatkozik)!

A hiedelmek gyökeres eredete, a betegségek fizikai megnyilvánulásának formái és azok elfogadása, a bűnösség és bűnért (illetve mindenért, jóért – rosszért) való megfizetés karmája és félelme (és az ezekbe való feltétel nélküli hit), maga a karma és az eleve elrendeltség szintén a DNS -be van kódolva (generációkról-generációkra, családfáról-családfára), és a régi mintájú energia mintázatot „ábrázolja”. Az Új energia, az ún. Kristály Energia felvétele és megnyitása önmagunkban ( DNS -szinten), már nem támogatja (nem tartalmazza) a régi hitrendszert és annak elfogadását, hanem a jólét energiát, a valódi harmóniát, az egészség természetes állapotát és az ember (emberiség, Föld) általános jó- és jóléti Egyensúlyi energia állapotát tartalmazza. Ez a Kristály Energia tartalom és tudás is már eleve benne van mindenkinek és mindennek a DNS -kódrendszerében, azaz „Az Eredeti Terv” – Forrás Kódban, és ez a szent geometria mintázat mostantól mindenki számára elérhető, ha ezt választja Önmagában kiteljesedni (a szerves élet mintázata ötpontú szimmetrián alapul, a pentagramon). A Kristály Energia, a pentagramenergia mintázat hozza létre az összekapcsolódást a kozmikus DNS -szintünkkel. Ajánlott irodalom és oldal: Kryon sorozat: Égi csatornából Érkezett Tanításai (XI kötet), Kryon.hu (az emberi DNS)Az átmenetelt, az „áthuzalozást” elsősorban relaxációk során kérni és engedni kell magunktól-Felsőbb Benső Éntől, különböző „fizikai” technikai segítségek azonban adottak és felhasználhatóak, mint pl. a színterápia (arany, ezüst, akvamarin, magenta, réz vagy vörös arany, indigó lila, a barack és a narancs színek), a zene-hangterápia- célszerű a delfinek és bálnák hangjait hallgatni, a Bach-virágterápia -elsősegélyterápia, a Schüssler-só terápia, Homeopátia, illetve a gyógynövényterápia (Szent Bazsalikom-indiai erederű ayurvédikus gyógynövény). A régi mintázatú energiából az új mintázatú energiába való energetikai átmenet testileg (fáradtság, emésztési problémák, gerinc fájdalmak), lelkileg (stressz, feszültség, bizonytalanság) szellemileg (régi mintázatú szorongások, fantom félelmek, negatív gondolati lenyomatok elengedése) sem könnyű és gyors folyamat (csak az ember energetikai védelme miatt nem az). Szükséges a kiegyensúlyozott táplálkozás, a fehérjedús étrend megfelelő lúgosítás mellett, mert az átalakulás folyamán sok aminosavat használ fel a DNS (fehérjék, táplálkozás bioenergetika, lúgosítás-savasodás), és a megfelelő idejű alvás biztosítása, egyben a jó erőnlét fenntartása megfelelő mozgásgyakorlatokkal (bioenergetikai mozgásgyakorlatok, légzéstechnika, fogyókúra- mozgás és edzésterv). Amennyiben Ön most olvassa ezen sorokat és érdeklődés, kérdések, akár kétkedések merülnek fel önben, akkor biztos lehet abban, hogy ez sem a véletlen műve…. További ismeretanyagot, gyakorlati útmutatást találhat ezen anyaggal kapcsolatban a Shaumbra oldalakon, ahol az új spirituális energia információinak közvetítése, átadása zajlik: http://shaumbra-hu.info – Az Új Föld gyógyítói technikái a 21. században.

A szándék, választás, döntés kinyilvánítása, megengedése és a teremtés szinkronicitása az, amely megvalósítja az egyensúlyt, melyet kívántunk és elfogadunk. Minden „csodaszámba” illő gyógyulás DNS (szakrális) szinten ment végbe, az egyén saját szándéka, megközelítése, elfogadása és megengedése által. Azaz, olyan tudati ráhatást tudott alkalmazni a gyógyuló saját szervezetére nézve, melyet maximálisan követett és felhasznált a sejtszinti tudatossága. A DNS gyógyítás, gyógyulás rétege (IX. réteg) az emberi sejt intelligenciájának aktivizálása. Ez a DNS interdimenzionális antennája, a gyógyulás szándéka itt talál „befogadásra”, a harmónia „meghallása” a gyógyulás aktivizálásának a kulcsa.


A gondolat, az érzelem, és a kimondott szó is energia, rezgés. Az „ezek” által képzett rezgésekre illetve rezgésszintre reagálnak a sejtek, illetve a DNS mágneses szakrális tere. Minél magasabb a tudatunk által képviselt és átadott rezgésszint (pozitív gondolat, pozitív érzelem, beszéd), annál magasabb szintű energia frekvenciában részesülnek sejtjeink.

A megfelelő „utasítást” (kérést), a DNS burok megfelelő szakrális szintje veszi át, illetve „értelmezi” azt. Ez a mágneses tér „hall” és utasításként értelmez minden agyi-elme produktumot (azaz gondolatot) és kimondott szót (annak rezgésszintjét), ezért figyeljünk oda arra, hogy mit mondunk, mert így annak a rezgésszintjét veszi át egész szervezetünk (és azt is veszi természetesnek..)!

Beszélgessen sejtjeivel, fejezze ki választását szóban, azaz küldje meg rezgésszinten is eredeti szándékát, utasítását a sejtjeinek, DNS -ének! Ez nem más, mint tudatos energetikai együttműködés sejtjeivel, DNS szinten. A DNS /I. réteg/ biológiai rétege tartalmazza a teljes genetikai kódot (a DNS dupla hélix formátumát, mint biológiai „ujjlenyomatot,” fizikai síkon csak ez az egy látszik), ide érkeznek be először a tudat által küldött információk! A mentális, a tudatos hozzáállás és irányítás a gyógyulás kimenetelében – programozásának hatása a gyógyulásban-, és annak lezajlási idejében így nyer értelmet (az ember, mint pszicho-szomatikus egység).

Gondolkodjék az energetikai szemléletmód alapján: …a betegség tehát nem más, mint a szervezetem (a sejtjeim, a DNS -em) üzenete tudatom számára arról, hogy rosszul használom fel energetikai tartalékaimat, illetve gátlom az energetikai blokkjaim feloldását! Következményesen, mivel elsődlegesen a bélflóra állományban történt meg az energetikai „kisülés”, azaz az elsődleges energetikai hiány itt lépett fel, és kódrendszerem nyitott a gomba ágensek felé, nyitottá váltam a candida albicans gombafertőzés felé…

…Most kinyilvánítom minden sejtem felé a gyógyulási szándékom, mert ez a döntésem, és mindent megteszek fizikailag is az energetikai egyensúly visszaállításáért, mi több, emelem energetikai rezgésszintemet! Folyamatosan fenntartom ezt az energetikai információt magamban (elmémben), és ezt továbbítom sejtjeim, DNS -eim felé…! Ön az, aki katalizálja Önmagát a gyógyulásra!

Ez a szellemi támogatás és produktív folyamat a sejtek számára mindaddig tart, amíg tudatával más információt nem közöl, azaz, nem ad ki más utasítást! Ez a „félreinformálás” leggyakrabban nem tudatosan történik meg, hanem az aggódás, türelmetlenség és bizonytalanság az, amely gátló tényezőként jelentkezhet a továbbiakban. Ettől sem kell megijednie, mert ez a dualitásból fakad, mely még egyelőre szorosan hozzátartozik az emberiség fejlődési „stratégiájához”! Jelentse ki (kérje), hogy a „fantom” félelmektől, stressztől a továbbiakban meg szándékozik szabadulni, és energetikai egyensúlyt óhajt kialakítani magában és környezetében.

Tartsa magát az eredeti szándékához, és gyakran emlékeztesse magát arra, hogy a sejtjei ( DNS -e) ezt tudomásul vették, és végzik a dolgukat gyógyulása érdekében! Használja célzottan az energetikai tudatosságát és a különböző energetikai blokk-oldó stratégiákat (lásd. még: Mély be- és kilégzés technika, Stressz bioenergetika és a kiegyensúlyozott önbecsülés megteremtése, a Bioenergetikai gyógymódokat, és Biorezonancia kezeléseket, Radiesztézia), melyek emelik az egész szervezetének energetikai rezgésszintjét és korrekciós munkáját!

DNS - RNS / Kiemelt és ajánlott Társoldalak:

Genetika lap.hu, Holisztikus lap.hu, Integrálpszichológia lap.hu

Kineziológia lap.hu, Virágterápia lap.hu